Ważne

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na Politechnice Krakowskiej wyłącznie na wniosek studenta, który składa się w dziekanacie wydziału, na którym student podjął kształcenie.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • do dnia 5 października 2020r, przy ubieganiu się o pomoc materialną na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie Rektora PK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej, regulamin podany jest w załączniki na stronie  http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3306

Wszystkie świadczenia przysługują studentom i doktoratom, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Do tego okresu wlicza się okres studiowania przed dniem 1 października 2019 r.

Oprócz obywateli polskich o świadczenia mogą ubiegać się niżej wymienieni cudzoziemcy:

1) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej;

2) którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami,  o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 lub 4 ustawy   z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094, z późn. zm.);

3) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający  z ochrony czasowej, albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) którzy posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego,  o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r.  o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931, z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości C1;

5) posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

6) będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami,  o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  o cudzoziemcach lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy, lub posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Cudzoziemcy,  którzy nie zostali wymienieni nie mogą ubiegać się o stypendium socjalne, jednakże mogą ubiegać się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę.

Masz pytanie dotyczące stypendium?

Napisz do Komisji Socjalno-Prawnej. Samorządowcy z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na Twoje pytanie!

dlastudentapk@gmail.com

Formy pomocy materialnej

Poniżej znajdziecie informacje na temat form pomocy materialnej oraz niezbędne pisma i wnioski.

Stypendium socjalne

1. Podstawę naliczania stypendium socjalnego, tzn. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta za rok podatkowy 2019, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/21 ustalono w kwocie 1000,00 zł.
Stypendium socjalne nie może być przyznane studentowi, gdy dochód na jedną osobę w jego rodzinie jest wyższy od kwoty 1000,00 zł.

2. Skład rodziny studenta:

 • Student
 • Małżonek studenta
 • Dzieci będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka – dzieci niepełnoletnie lub pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek
 • Rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta oraz dzieci niepełnoletnie lub pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, będące na ich utrzymaniu ( np. 23 letni brat studenta który nadal się uczy).
 • Opiekun faktyczny –  to osoba, która w rozumieniu potoczny, osobę którą sprawuje opiekę nad studentem, jeśli student wymaga takiej opieki np. z powodu niepełnosprawności.

3. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, w przypadku gdy nie prowadzi z nimi wspólnego gospodarstwa domowego, jednocześnie oświadczając to, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26 rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu lub jego małżonek dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
 • osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej,
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (930,35 zł).

4. Kryteriami służącymi do obliczania wysokości stypendium socjalnego są:

 • podstawa naliczania stypendium socjalnego – górna granica miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, przy której student może ubiegać się o przyznanie tego stypendium,
 • miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne,
 • minimum socjalne – dolna granica miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, od której obliczana jest wysokość stypendium socjalnego.

5. Student, w którego rodzinie wysokość miesięcznego dochodu na osobę jest równa lub niższa od podstawy naliczania stypendium socjalnego, może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

6. Wysokość stypendium socjalnego stanowi:

 • różnicę pomiędzy podstawą naliczania stypendium socjalnego a miesięcznym dochodem na osobę w rodzinie studenta, jeżeli dochód ten jest większy od minimum socjalnego;
 • różnicę pomiędzy podstawą naliczania a minimum socjalnym, jeżeli dochód ten jest równy lub mniejszy od minimum socjalnego.

7. Student, który spełnia warunki do ubiegania się o stypendium socjalne, może otrzymać to stypendium w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionym przypadku:

 • zamieszkania w domu studenckim PK
 • zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki PK, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zameldowania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie;
 • udokumentowanego sieroctwa;
 • udokumentowanego zaginięcia członka rodziny, którego dochód byłby uwzględniony przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Student może otrzymać kwotę zwiększenia stypendium socjalnego tylko z jednego tytułu.

Stypendium rektora

 • Wnioski dotyczące świadczeń należy złożyć w dziekanacie wydziału, na którym odbywa się kształcenie:

  1) do dnia 5 października 2020 r.,
  2) do 1 marca 2021 r., w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni roku akademickiego 2020/2021.

 • Przekroczenie ustalonych terminów skutkować będzie wydaniem studentowi odmownej decyzji w sprawie przyznania stypendium rektora.
  W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeżeli nie będzie miało to wpływu na decyzje wydane na podstawie wniosków złożonych w ustalonym terminie, może zostać podjęta decyzja pozytywna.
 • Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów  w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie oraz dołączy do wniosku zaświadczenie (wzór nr 17), wydane przez komitet główny organizatora. Tych studentów nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora na określonym kierunku studiów.
 • Stypendium rektora na dany rok akademicki może otrzymać student drugiego i kolejnych lat studiów, który uzyskał w poprzednim roku studiów, wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów na danym kierunku studiów lub posiada osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Za uzyskaną wysoką średnią ocen nie niższą niż 4,00, przyznaje się punkty zgodnie z zasadą

Lp = Oś x 10 + ∑ON + ∑OA + ∑OS

gdzie:
Lp – oznacza liczbę punktów uzyskanych przez studenta,
– oznacza średnią ocen za poprzedni rok studiów, określoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, a następnie podaną  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.
ON – równa się liczbie punktów uzyskanych za osiągnięcia naukowe,
OA – równa się liczbie punktów uzyskanych za osiągnięcia artystyczne,
OS – równa się liczbie punktów uzyskanych za wysokie wyniki sportowe  we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

W przypadku uzyskania średniej ocen poniżej 4,00 przyznaje się 0 (zero) punktów.

 • W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia uwzględnia się średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów na danym kierunku studiów uzyskaną na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
 • Stypendium rektora otrzyma student, którego numer albumu został umieszczony na ostatecznej liście rankingowej.
 • Aby numer albumu studenta mógł być umieszczony na ostatecznej liści rankingowej student musi spełnić warunki określone:
  1) zaliczyć co najmniej pierwszy rok studiów a w przypadku pierwszego roku studiów drugiego stopnia ostatni rok studiów pierwszego stopnia, w terminach wynikających z zarządzenia rektora w sprawie organizacji roku akademickiego, (trzeba zaliczyć wszystko w pierwszym bądź drugim terminie.)
  2) uzyskać w poprzednim roku studiów liczbę punktów ECTS wymaganą programem studiów i wyrównać ewentualne różnice programowe,
  3) posiadać pełną rejestrację na kolejny rok studiów. Przy obliczaniu średniej ocen dla celów stypendialnych nie są uwzględniane oceny  z przedmiotów realizowanych jako różnice programowe.
  Student, który nie wyrówna w wyznaczonym terminie ustalonych różnic programowych, nie spełnia wszystkich warunków koniecznych do przyznania stypendium rektora.
 • Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który powtarzał semestr lub przedmioty w roku studiów, z którego tworzona jest ostateczna lista rankingowa.
 • Stypendium rektora może otrzymać maksymalnie 10% studentów na kierunku. ( Czyli np. na kierunku X na drugim roku pierwszego stopnia studiów stacjonarnych jest 82 studentów, stypendium rektora na tym kierunku może otrzymać maksymalnie 8 osób.)
 • Student ubiegający się o stypendium rektora, może otrzymać:
  1) punkty za średnią z ocen za poprzedni rok studiów,
  2) punkty za osiągnięcia naukowe, maksymalnie 20,
  3) punkty za osiągnięcia artystyczne – maksymalnie 15 punktów,

4) punkty za uzyskane wysokie wyniki sportowe – maksymalnie 15 punktów.

 • Wysokość stypendium rektora ustalana jest w jednakowej wysokości dla wszystkich studentów, których numery albumu zostały umieszczone na ostatecznej liście rankingowej
  i jest uzależniona od wielkości środków finansowych posiadanych na ten cel na PK.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, a o niezdolności do pracy przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest zróżnicowana dla poszczególnych stopni niepełnosprawności.
 • Istnieją 3 stopnie niepełnosprawności:
  • znaczny – równoważny z I grupą inwalidów lub całkowitą niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
  • umiarkowany – równoważny z II grupą inwalidów lub całkowitą niezdolnością do pracy,
  • lekki – równoważny z III grupą inwalidów lub częściową niezdolnością do pracy oraz celowością przekwalifikowania.
 • Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu) uprawniające do zasiłku pielęgnacyjnego traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 • Jeżeli student uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w trakcie trwania semestru, to prawo do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym student złożył wniosek w tej sprawie.
 • Student zobowiązany jest do poinformowania rektora o zaistniałej zmianie w swojej sytuacji zdrowotnej, mającej wpływ na przyznane uprawnienie.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na okres wskazany w § 1 ust. 3. Jeżeli w trakcie trwania semestru wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stypendium dla osób niepełnosprawnych przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu stopnia zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Zapomoga

 • Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Zapomoga może być przyznana studentowi najwyżej dwa razy w roku akademickim.
 • Zapomoga może być przyznana studentowi, jeżeli zdarzenie losowe nastąpiło w trakcie studiowania na PK a od daty wystąpienia zdarzenia losowego nie minęło więcej niż 6 miesięcy.
 • W przypadku studentów pierwszego roku studiów zapomoga może być przyznana, jeżeli przesłanki powodujące trudną sytuacja życiową wystąpiły nie wcześniej niż 3 miesiące od rozpoczęcia studiów na pierwszym roku.

 • Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia, chyba że trudna sytuacja życiowa nie uległa poprawie i trwa nadal, w szczególności spowodowana ciężką chorobą członków rodziny studenta.
 • Do zdarzeń uzasadniających wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:
  1) kradzież,
  2) powódź,
  3) pożar,
  4) ciężką chorobę studenta lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ student,
  5) śmierć najbliższego członka rodziny studenta, ciężką chorobę lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ najbliższy członek rodziny studenta,
  6) urodzenia się  dziecka studenta,

  Określenie „najbliższy członek rodziny studenta” oznacza: dziecko, współmałżonka, matkę, ojca i rodzeństwo studenta.

Załączniki i wzory pism niezbdnę do składania wniosków

Aktualne załączniki znajdziesz na stronie:

Pomoc materialna na Politechnice Krakowskiej